Leudelange signe une convention MEGA+ avec le ministère, ainsi que la Charte européenne pour l'égalité entre femmes et hommes au niveau local

Den 22. Februar 2024 huet d’Gemeng Leideleng esouwuel eng Konventioun mam MEGA an och déi europäesch Charta fir d'Gläichstellung ënnerschriwwen.

Den Engagement fir méi Egalitéit spillt sech op all Niveau vun der Gesellschaft of an d'Gemenge spillen dobäi eng wichteg Roll.

Duerch d'Konventioun mam Ministère ginn Aktivitéite festgeluecht, déi am Laf vum Joer an Zesummenaarbecht tëscht der Gemeng an dem Ministère wäerte realiséiert ginn, an déi d'Promotioun vun der Gläichstellung a verschiddene Beräicher vun der Gemeng ënnerstëtzen.

D'Bäitrieden an déi europäesch Charta erlabt et der Gemeng, Projeten an Aktivitéiten fir all d'Prioritéiten ze fannen, wou d'Gemeng aktuell d'Gläichstellung wëllt promouvéieren.

RETOUR