Dem Ministère seng Projeten

Dem Ministère seng Projeten

Wëllt Dir méi gewuer ginn iwwert di aner Handlungsberäicher vum Ministère fir d'Gläichstellung tëscht Fraen a Männer ?

Nieft dem Austausch mat de Gemengen agéiert de Ministère fir d'Gläichstellung tëscht Fraen a Männer an alle Beräicher vum ëffentleche Liewen. Sief et um Niveau vun der Ekonomie oder an der Zivil-Gesellschaft, d'Gläichstellung tëscht Fraen a Männer muss an alle Beräicher virugedriwwe ginn fir eng dauerhaft an effikass Besserung vun der Situatioun kënnen z'erméiglechen.

De Ministère besteet aus 4 verschiddenen Departementer, déi d'Gläichstellung am ëffentlechen a gesellschaftleche Liewe verbessere sollen :

Educatioun
D'Gläichstellung fir déi Jonk, souwuel an der Schoul wéi och an der Gesellschaft

mega.public.lu - Education
rockmega.lu


Aarbecht
D'Gläichstellung am Beräich vun der Aarbecht an der Ekonomie
mega.public.lu - Travail
actionspositives


Gesellschaft
D'Gläichstellung am Privatliewen, de Kampf géint d'haislech Gewalt an d'Ofschafe vu geschlechter-bezunne Stereotypen an der Zivilgesellschaft
mega.public.lu - Socièté
violence.lu


Gemengen
D'Gläichstellung tëscht Fraen a Männer op lokalem Plang, am ëffentleche Liewen am Alldag
mega.public.lu - Communes
megacommunes