Dem Ministère seng Projeten

Dem Ministère seng Projeten

Wëllt Dir méi gewuer ginn iwwert di aner Handlungsberäicher vum Ministère fir d'Gläichstellung vun de Geschlechter an der Diversitéit?

Nieft dem Austausch mat de Gemengen agéiert de Ministère fir d'Gläichstellung vun de Geschlechter an der Diversitéit an alle Beräicher vum ëffentleche Liewen. Sief et um Niveau vun der Ekonomie oder an der Zivil-Gesellschaft, d'Gläichstellung tëscht de Geschlechter muss an alle Beräicher virugedriwwe ginn fir eng dauerhaft an effikass Besserung vun der Situatioun kënnen z'erméiglechen.

De Ministère besteet aus 4 verschiddenen Departementer, déi d'Gläichstellung am ëffentlechen a gesellschaftleche Liewe verbessere sollen :

Educatioun
D'Gläichstellung fir déi Jonk, souwuel an der Schoul wéi och an der Gesellschaft

mega.public.lu - Education
rockmega.lu


Aarbecht
D'Gläichstellung am Beräich vun der Aarbecht an der Ekonomie
mega.public.lu - Travail
actionspositives


Gesellschaft
D'Gläichstellung am Privatliewen, de Kampf géint d'haislech Gewalt an d'Ofschafe vu geschlechter-bezunne Stereotypen an der Zivilgesellschaft
mega.public.lu - Socièté
violence.lu


Gemengen
D'Gläichstellung tëscht de Geschlechter op lokalem Plang, am ëffentleche Liewen am Alldag
mega.public.lu - Communes
megacommunes