Gemenge-Präis

Mir belounen Är Efforten

E Präis fir déi bescht Beispiller aus de Gemengen

Mat dësem neien Gemengepräis hieft de Ministère déi Gemengen ervir, déi hir Bereetschaft gewisen hunn, sech fir e bessert Zesummeliewe vu Fraen a Männer an hirer Gemeng am Laf vum Joer anzesetzen.

D’Lëscht vun de Gewënner

D’Gewënnergemengen verflichte sech, d'Situatioun vun der Gläichstellung vu Fraen a Männer an hirer Gemeng ze verbesseren an dësen Usaz an hir zukünfteg politesch Iwwerleeungen mat anzebezéien.

Den Engagement vun de Gemenge Stengefort, Clierf a Mäertert fir d’Gläichstellung vu Fraen a Männer gouf am Joer 2020 gewierdegt. D’Ministesch fir d‘Gläichstellung tëscht Fraen a Männer, d’Madamm Taina Bofferding, huet hinnen e Präis iwwereecht, deen zu weidere bewäärte Methode fir d’Gläichstellung op lokalem Niveau ureege wärt.

Mat dësem Encouragementspräis mécht d‘Ministesch de Wee fräi fir d’Vergi vun engem kommunale Präis fir déi bescht Gläichstellungspraktiken, deen all Joer un déi verdéngend Gemengen iwwerreecht gi soll.

Sou huet, am Joer 2021, d'Gemeng Mamer sech besonnesch ervirgedinn mat all hire Bestriewungen a Mesuren, déi d'Wichtegkeet vun der Gläichstellung tëscht de Fraen an de Männer op hirem Territoire ënnerstrach hunn a si gouf duerfier mam Gemenge-Präis fir d'Joer 2021 belount.

2022 goung de Gemenge-Präis un eng ganz Reih vu Gemengen, déi am Laf vum Joer d'Initiative ergraff haten, fir bei sech den Asaz zugonschte vun der Gläichstellung tëscht de Fraen an de Männer ze verstäerken, andeems se mam Ministère eng MEGA+ Konventioun ënnerschriwwen hunn, déi d'Zesummenaarbecht tëscht deenen Instanzen an dëser Thematik fest leet.

2023 si besonnesch d'Efforten vun der Gemeng Stengefort unerkannt ginn, déi hir kommunal Prioritéiten an eng Rëtsch vu konkreten Aktivitéiten dorobber ausgeluecht haten, fir d'Zesummeliewen an der Optik vun der Gläichstellung ze promouvéieren. Esou hunn si e pluriannuellen an transversalen Aktiounsplang opgestallt, deen d'Voleten Egalitéit an Diversitéit behandelt. Donieft huet d'Gemeng ënnert anerem och nach en Event zugonschte vun de Fraen am Sport organiséiert, iwwert d'Gesondheet bei Männer sensibiliséiert an Aktivitéiten am Kader vun der Orange Week ofgehalen.


Kuckt Iech d'Videoen vun de Gewënner vum Gemenge-Präis hei un.

PRIX DE LA MEILLEURE PRATIQUE COMMUNALE

Gemeng
Steinfort
2023

PRIX DE LA MEILLEURE PRATIQUE COMMUNALE

Gemeng
Grevenmacher
2022

PRIX DE LA MEILLEURE PRATIQUE COMMUNALE

Gemeng
Mertzig
2022

PRIX DE LA MEILLEURE PRATIQUE COMMUNALE

Gemeng
Niederanven
2022

PRIX DE LA MEILLEURE PRATIQUE COMMUNALE

Gemeng
Pétange
2022

PRIX DE LA MEILLEURE PRATIQUE COMMUNALE

Gemeng
Roeser
2022

PRIX DE LA MEILLEURE PRATIQUE COMMUNALE

Gemeng
Schifflange
2022

PRIX DE LA MEILLEURE PRATIQUE COMMUNALE

Gemeng
Boulaide
2022

PRIX DE LA MEILLEURE PRATIQUE COMMUNALE

Gemeng
Colmar-Berg
2022

PRIX DE LA MEILLEURE PRATIQUE COMMUNALE

Gemeng
Mamer
2021

PRIX D'ENCOURAGEMENT

Gemeng
Steinfort
2020

PRIX D'ENCOURAGEMENT

Gemeng
Clervaux
2020

PRIX D'ENCOURAGEMENT

Gemeng
Mertert
2020